پنجشنبه 28 تير 1403   اسامی هیأت داوران خوشنویسی
نصرالله افجه‏ایعباس اخوینمجتبی ملک‏زاده
صداقت جباریمحمد حیدری

 
محمد حسین عطارچیان

 

        ایرج نعیمایی
       
 
   غلامحسین امیرخانی 
     احمد عبدالرضایی
 


      همایون سلیمی