جمعه 29 تير 1403
شورای سیاستگذاری

 

              


رییس شورای سیاستگذاری
محمود شالويي
عضو شورا
محمود جوادی پور 

         

 
عضو شورا
منیژه آرمین

   


عضو شورا 
جلیل رسولیعضو شورا
بهمن عبدی
 


عضو شورا

محمد علی رجبی


عضو شورا
علی فریدونی


 
عضو شورا
غلامعلی طاهری


عضو شورا
منصور آذری


عضو شورا
مصطفی گودرزیعضو شورا
محمد خزایی


عضو شورا
سید عباس میر هاشمی


عضو شورا

سید حسن سلطانی  عضو شورا
داود ثمری

 

  
عضو شورا
عبدالرحیم سیاهکارزاده