چهارشنبه 8 آذر 1402


 

نصرالله افجه ای

متولد 1312 / شمیران

دارای مدرک درجه یک هنری

سوابق:

فعالیت در رشته خوشنویسی و نقاشی خط

شاگردی در محضر استاد کاوه و استاد میرخانی

برگزاری بیش ز یکصد نمایشگاه انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور

کسب جوایز متعدد در زمیمه خوشنویسی و نقاشی خط

داوری در نمایشگاه هها و جشنواره های متعدد در زمینه خوشنویسی