جمعه 29 تير 1403


گزارش تصویری 9 هنر 9 هنرمند(9/12/90) عکاس/احمد نشان

استاد کاظم چلیپا

    

    

استاد سید محمد حسینی موحد

    

    

 استاد مرحوم ابوالفضل عالی

     

    

 استاد محمد حسین حلیمی

    

    

استاد نادر قشقایی

    

    

 استاد مجید مهرگان

    

    

 استاد سید عباس میرهاشمی

    

      

 استاد فرشید مثقالی

      

     

استاد محسن نوری نجفی