جمعه 29 تير 1403
محورهای فرهنگی جشنواره


الف- بخش های هنری :

1- جلوه های تحول معنوی در مسایل فرهنگی و اجتماعی ایران و جهان

2- تجربیات آزاد هنری با تاکید بر مواریث غنی ایرانی - اسلامی

3- ارزش های والای انقلاب اسلامی

4- آزادگی انسان معاصر در سایه تفکر توحیدی


ب- همایش علمی :

1- ارایه مقالات علمی با تاکید بر یافته های جدید در زمینه بررسی تحولات هنری پس از انقلاب اسلامی

2- پژوهش های تطبیقی میان هنر امروز ایران و تحولات جهانی هنر

3- نظریه پردازی در اصول و مبانی اندیشه هنر دینی

4- گرایشات معنوی هنر در جهان معاصر

5- مطالعه و بررسی ارزش های جاوید هنرهای ایرانی

6- شناسایی منابع و مکتوبات غنی هنر ایران و معرفی آنها

7- نقد و بررسی وضعیت آموزش هنرهای تجسمی قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

8- نقد و بررسی تحولات هنرهای تجسمی معاصر ایران