چهارشنبه 8 آذر 1402


 

رجحانه حسینی
متولد 1351
دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه سوره
کارشناسی صنایع دستی ، دانشگاه الزهرا

سوابق:

تدریس دانشگاه الزهرا، سوره، میراث فرهنگی
عضو هیأت مدیره انجمن سفال
برگزیده اول در نقش برجسته، اولین بینال زنان سفالگر
برگزیده اول نقش برجسته در دهمین بینال سفال
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی