چهارشنبه 8 آذر 1402


بازگشت
مهران هوشیار
متولد 1348 - تهران 
دانشجوي دکتري پژوهش هنر، دانشگاه شاهد، تهران، 1386
سوابق:
داور بخش های هنری کاربردی، سرامیک دیزاین، آثار برتر در میراث فرهنگی
سرپرست دانشكده هنر دانشگاه سوره، 1388
مدير گروه صنايع دستي و هنر اسلامي دانشگاه سوره 1385 تاکنون
عضو هيأت تحريريه نشريه رهپويه هنر، دانشگاه سوره، 1385 تاکنون
عضو گروه علمي دومين گردهمايي گنجينه هنرهاي از ياد رفته، فرهنگستان هنر، 1387
عضو هيأت مديره انجمن سفالگران ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1387
عضو هيأت انتخاب ششمين بينال سفال، 1388
تدریس در دانشگاه هنر و معماری شیراز، دانشگاه علوم شهری، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده هنر دانشگاه سوره و ...